Iryna Zyablikova

General
Name
Iryna Zyablikova
Email
ibulavenko@gmail.com
Address

Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of Geography, P. Doroshenko Str., 41
Lviv
46
79000
Ukraine